Mr. Jeevan Chand Kankariya

President

Maitri Educational Society

Mr. Rajesh Jain

General Secretary

Maitri Educational Society

Mr. Arihant Jain

Treasurer

Maitri Educational Society

Mr. Piyush Jain

Director

Maitri Educational Society